Disclaimer

Algemene Voorwaarden Nuria Solans Massage Praktijk gevestigd aan de plattedijk 16 te Lemmer. Tel: 06 10 22 49 73 administratieadres: Slotermeersraat 33, 8531RH Lemmer
Mail: info@nuriasolans.nl Website: nuriasolans.nl
Artikel 1: Definities.
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Nuria Solans Massage Praktijk een praktijk voor Shiatsu therapie en andere vormen van (Therapeutische-) Massagetherapie.
Nuria Solans Massage Praktijk staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 58211624. Aangesloten bij de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten), Licentienummer: L3260. De zorgverlener heet Nuria Solans en heeft de als AGB-code 90- 048442 en de AGB-code van de praktijk is 90- 56994 Nuria Solans Massage Praktijk is aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder het licentienummer: 107064R het TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg. Hierna genoemd: Nuria Solans Massage Praktijk 
Dienstverlening: Het verzorgen van individuele therapeutische- of ontspannings-behandelingen door middel van vormen van shiatsu-therapie en/of vormen van massagetherapie. Alle behandelingen, met uitzondering van erotische en medische behandelingen, toegepast door Nuria Solans.
De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Nuria Solans Massage Praktijk een overeenkomt of consult is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massages en andere behandelingen. Hierna genoemd de cliënt.
Consult (Behandeling): Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Nuria Solans Massage Praktijk, waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Nuria Solans. Hierna genoemd een consult.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.
1.3 Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Nuria Solans Massage Praktijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2: Algemeen.
2.1 Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Nuria Solans Massage Praktijk voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Nuria Solans Massage Praktijk.


2.2 Nuria Solans Massage Praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.


2.3 Nuria Solans Massage Praktijk is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen. Als dit plaatsvindt wordt het consult beëindigd. Je bent wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.Artikel 3: Toepasselijkheid.


3.1 Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Nuria Solans Massage Praktijk van toepassing.


3.2 Voor iedere consult zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Nuria Solans Massage Praktijk zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.


Artikel 4: Omvang Dienstverlening.


4.1 Diensten worden door Nuria Solans Massage Praktijk conform de afspraak verleend.


4.2 Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is, uitzonderingen daargelaten, inclusief het omkleden van de cliënt. Het afnemen van een anamnese of het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling gestelde tijd.


4.3 Een consult bij Nuria Solans Massage Praktijk vindt uitsluitend op afspraak plaats.


4.4 Nuria Solans Massage Praktijk is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten; www.nvst.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke of zelfs een gehele vergoeding krijgen voor hun behandeling. Nuria Solans Massage Praktijk staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies). Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.


4.5 Nuria Solans Massage Praktijk komt ook in jouw eigen vertrouwde woonomgeving, bij een bedrijf, op party’s of in een groep. Hiervoor zal vrijblijvend een prijsopgave gemaakt worden.

4.6 Nuria Solans Massage Praktijk komt ook op jouw werkplek. Informeer naar de fiscale voordelen werkgever. Massage aanbieden aan personeel wordt door de belastingdienst beoordeeld als ARBO- maatregel. De kosten hiervoor zijn voor 100% op te voeren als bedrijfskosten.Artikel 5: Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Nuria Solans Massage Praktijk


5.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Nuria Solans Massage Praktijk is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Nuria Solans Massage Praktijk gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Nuria Solans Massage Praktijk op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Nuria Solans Massage Praktijk een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.Artikel 6: Wijzigingen in een behandelingsperiode.


6.1 Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoudt Nuria Solans Massage Praktijk zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Nuria Solans Massage Praktijk zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, de cliënt te informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Nuria Solans Massage Praktijk vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.Artikel 7: Niet verschijnen van de cliënt.


7.1 Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.Artikel 8: Annulering.


8.1 Annulering van een consult betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men 50% van het factuurbedrag te betalen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Nuria Solans Massage Praktijk gerechtigd het consult in rekening te brengen. (Zie ook artikel 7; 7.1.).


8.2 Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Nuria Solans Massage Praktijk worden doorgegeven.


8.3 Bij annulering gedaan door Nuria Solans Massage Praktijk zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Nuria Solans Massage Praktijk geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.


8.4 Bij het annuleren van massages of behandeling gedaan door Nuria Solans Massage Praktijk wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Nuria Solans Massage Praktijk.Artikel 9: Verantwoordelijkheden cliënt.


9.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid. Belangrijk voor vrouwen: Alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de anamnese worden gestaakt en kan je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Nuria Solans Massage Praktijk wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliëntArtikel 10: Geheimhouding & Privacy


10.1 Nuria Solans Massage Praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

Artikel 11: Dossierbeheer en Inzagerecht.


11.1 Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal Nuria Solans Massage Praktijk van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Nuria Solans Massage Praktijk heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.


11.2 Bij het starten van een behandeling zal een Behandelingsovereenkomst worden uitgereikt en ondertekend door beide partijen. Bij een behandeling van een minderjarige zal er tevens een verklaring van ouderlijk gezag worden bijgevoegd en ondertekend.


11.3 Bij het 1e consult zal tevens een privacy-document worden uitgereikt. Hierin staat onder andere omschreven waar Nuria Solans Massage Praktijk de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.Artikel 12: Facturering, Betaling & Cadeaubon


12.1 Elke behandeling dient na afloop contant te worden afgerekend of via telebankieren worden voldaan. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Nuria Solans Massage Praktijk is vrijgesteld van btw, er wordt dan ook geen btw in rekening gebracht.

12.2 Nuria Solans Massage Praktijkbehoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen. (Zie artikel 6; 6.1)


12.3 Nuria Solans Massage Praktijk is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consult(en), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1)


12. 4 Cadeaubonnen dienen vooraf te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zal door Nuria Solans Massage Praktijk de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien nodig worden verzonden.


12.5 De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat ingewisseld worden bij Nuria Solans Massage Praktijk 

12.6 De cadeaubon van Nuria Solans Massage Praktijk is en blijft eigendom van Nuria Solans Massage Praktijk. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, te verstrekken.


12.7 De geldigheid van een cadeaubon is 12 maanden.


12.8 Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.Artikel 13: Aansprakelijkheid.


13.1 Nuria Solans Massage Praktijk is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Nuria Solans Massage Praktijk kunnen worden toegerekend.


13.2 Nuria Solans Massage Praktijk geeft op geen van haar diensten garantie.


13.3 Nuria Solans Massage Praktijk draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Nuria Solans Massage Praktijk te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

13.4 Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Nuria Solans Massage Praktijk zullen voor rekening zijn van de cliënt.


13.5 Nuria Solans Massage Praktijk is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1)

13.6 Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang consult. (Zie ook artikel 2; 2.1)Artikel 14: Slotbepaling.


14.1 Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Nuria Solans Massage Praktijk

14.2 Het logo van Nuria Solans Massage Praktijk is eigendom van Nuria Solans Massage Praktijk. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

Klachten?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ontevreden bent over een behandeling. De behandeling is misschien niet volgens uw wensen of verwachting verlopen of uw gezondheidsklacht is niet verholpen.

Ik zou erg graag willen dat u mij er op aanspreekt, zodat ik er van kan leren. Waarschijnlijk komen wij er samen wel uit. Mocht dit nou niet het geval zijn, dan kan ik u doorverwijzen naar het klachtenreglement, het WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van de beroepsvereniging NVST waarbij ik aangesloten ben.

Het is voor de cliënt een platform om een klacht af te handelen. Het doel van de WKKGZ is openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen en hiervan te leren.

Als zorgaanbieder in de complementaire / alternatieve zorg ben ik vanaf 1 januari 2017 verplicht om volledig te voldoen aan de bepalingen van deze wetgeving. Ik voldoe aan dit reglement.
Klik hier voor het klachtenformulier

NVST-licentie : L3260 RBCZ/TCZ- licentie : 107064R